Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego www.markowicz-m.pl

Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta.

 

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Zakupy w Sklepie
§ 5 Płatności
§ 6 Realizacja zamówienia
§ 7 Prawo odstąpienia od umowy
§ 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
§ 9 Reklamacje
§ 10 Dane osobowe
§ 11 Zastrzeżenia
§ 12 Postanowienia dotyczące Kupujących niebędących Konsumentami

 

§ 1 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
Konsument – Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Kupujący – każdy podmiot Kupujący w Sklepie.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Serwis – strona internetowa www.markowicz-m.pl, służąca do świadczenia usług opisanych szczegółowo na tej stronie internetowej,
w tym w szczególności sprzedaży Produktów.

Produkty –produkty sprzedawane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu.

Sprzedawca – Magdalena Markowicz, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Magdalena Markowicz, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów, NIP 7272669821, ul. Kopernika 46,
90-553 Łódź.

Zamówienie – złożona przez Klienta oferta nabycia Produktów prezentowanych w ramach Serwisu.

 

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

1.   Adres pocztowy: ul. Kopernika 46 90-553 Łódź

2.   Adres e-mail: sklep@markowicz-m.pl

3.   Telefon: 783 759 444

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

1.   Sprzedający określa następujące warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną:

·         Kupujący powinien posługiwać się urządzeniem pozwalającym na korzystanie z sieci Internet

·         korzystanie z usług wymaga wyposażenia urządzenia

·         w przeglądarkę internetową

·         przeglądarka powinna umożliwiać akceptację plików typu cookie oraz mieć włączony interpretator JavaScript.

2.   Sprzedający oświadcza, iż w ramach systemu Sklepu wykorzystuje pliki typu cookie aby gromadzić informacje związane z korzystaniem
ze sklepu internetowego www.markowicz-m.pl przez Klienta,
w szczególności w celu utrzymania sesji zalogowanego usługobiorcy oraz dostosowania sposobu wyświetlania ofert sprzedażowych
do potrzeb usługobiorców.

 

§ 4 ZAKUPY W SKLEPIE

1.   Ceny towarów widoczne w Serwisie są całkowitymi cenami za towar,
w tym zawierają podatek VAT.

2.   Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Serwisie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.

3.   Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Serwisie.

4.   Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Serwisie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.

5.   Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści
i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.

6.   Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

7.   Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.

8.   Kupujący może zarejestrować się w Serwisie tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.

§ 5 PŁATNOŚCI

1.   Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:

·         Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy:
07 1140 2004 0000 3002 7807 8479

·         Za pośrednictwem platformy płatniczej: Przelewy24

·         Gotówką w momencie odbioru osobistego towaru.

2.   W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry,
za zamówienie należy zapłacić w terminie 7 Dni roboczych od złożenia zamówienia.

3.   Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności,
ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.

 2.    Termin realizacji zamówienia – do trzech dni roboczych (chyba,
  że jest podana inna informacja w Serwisie)

 3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.

 4. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane
  w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.

 5. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.

 6. Kupujący może odebrać towar osobiście w siedzibie w ustalonym wcześniej dniu.

 7. W przypadku wybrania odbioru osobistego przez Kupującego, towar będzie gotowy do odbioru we wskazanym terminie realizacji zamówienia, a w przypadku gdy Sprzedawca wskazał termin wysłania towaru – w tym terminie.

§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1.   Zgodnie z prawem Kupujący może odstąpić od zawartej na odległość umowy bez podania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych
od daty otrzymania towaru przez Kupującego. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie e-mailem na adres Sklepu oświadczenia
o chęci zwrotu przedmiotu przed jego upływem.

·         Oświadczenie o chęci zwrotu musi zawierać imię i nazwisko Kupującego, nr zamówienia, nazwę przedmiotu i ew. nr konta bankowego Kupującego, na które może zostać dokonany zwrot środków. Musi również zostać wysłane e-mailem na adres Sklepu nie później niż 14 dni od otrzymania przesyłki.

·         Zwracany przedmiot należy odesłać na adres nadawcy przesyłki podany w zakładce Reklamacje i zwroty. Koszty związane
z odesłaniem przedmiotu ponosi Kupujący zwracający przedmiot. Przedmiot musi być odesłany niezwłocznie po zgłoszeniu chęci zwrotu.
 Ryzyko związane z odesłaniem przedmiotu ponosi Kupujący, dlatego zalecamy, aby dokonując zwrotu wysłać przedmiot na takich warunkach, na jakich został on dostarczony ze sklepu www.markowicz-m.pl – czyli np. przesyłką rejestrowaną (np. poleconą), bezpiecznie zapakowany, ubezpieczony na odpowiednią kwotę itp. Przesyłki odsyłane
za pobraniem nie będą przyjmowane.

·         Kupujący odsyła przedmiot do Sklepu na własny koszt, który nie podlega zwrotowi.

·         W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący zobowiązany
jest do zwrotu przedmiotu w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

·         Jeżeli wraz z przedmiotem dostarczony był paragon, to powinien on zostać odesłany wraz z przedmiotem. Jeżeli faktura,
to kupujący ma obowiązek załączyć podpisaną fakturę korygującą.

·         Zwrot pieniędzy (w wysokości ceny Przedmiotu i kosztu przesyłki równemu najtańszej dostępnej formie dostawy) odbywa się
w ciągu 14 dni od momentu otrzymania towaru z powrotem przez Sklep.

·         Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Przedmiotu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza granice zwykłego zarządu.

§ 8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1.   Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu
w przypadku:

·         Przedmiotu wykonanego na zamówienie indywidualne,

·         Przedmiotu, w którym na życzenie Kupującego dokonano zmian: np. materiałów, czy też rozmiaru.

·         Przedmiotu, który Kupujący chciałby zwrócić po upływie 14 dni kalendarzowych od daty jego otrzymania.

§ 9 REKLAMACJE

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej
  w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.

 2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:

  1. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny

  2. Przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy

  3. Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad

  4. Żądać usunięcia wady

 3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.

 4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres siedziby firmy tj. ul. Kopernika 46,
  90-553 Łódź.

 5. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja
  o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu
  w Serwisie.

 6. Reklamacje dotyczące działania Serwisu należy kierować na adres
  e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.

 7. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni. 

§ 10 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.

 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy
  i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona
  w Sklepie
  .

§ 11 ZASTRZEŻENIA

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

 2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.

 3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane
  są w języku polskim.

 4. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza
  lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających
  z przepisów prawa.

§ 12 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KUPUJĄCYCH NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.
 2. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest ograniczona do kwoty zamówienia złożonego przez Kupującego.

1.   Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest ograniczona do jednego roku od wydania towaru Kupującemu.

2.   W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.